0

Registrácia s reCAPTCHA v3

Obchodné podmienky

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Syva s.r.o., so sídlom Železničná 29, 98401 Lučenec, IČO: 36026387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 5018/S (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: info@syva.sk

Zákaznícka linka: +421 950 557 398, +421 47 43 34078


Poštová adresa a sídlo f. : Syva, spol. s.r.o.

                                           Železničná 29

                                           98401 Lučenec

IČO: 360 263 87

DIČ: SK2020080711                           

Bankové spojenie:

TATRA BANKA,a.s. - SK5511000000002620170595

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na: Okresný súd Banská bystrica, vložka č. 5018/S


Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.syva.sk, s pomocou operátora na zákazníckej linke (Po – Pia: 8:30 – 17:00) alebo v našej kamennej predajni v sídle firmy.

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.syva.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

o    Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail

o    Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.syva.sk.

2. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.  V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

3. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy podlieha platným nariadeniam a zákonom Slovenskej Republiky.

4. Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.


Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu sídla:

Tovar zašlite na našu adresu:

SYVA spol s.r.o.
Železničná 29
984 01  Lučenec
 
Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 7 dní prevodom na váš bankový účet.

Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:
 
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 14 pracovných dní
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov spodná bielizeň, matrace)
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

5. Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka , alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: 

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo služby:

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 OZ, ktoré znejú: §622 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažne ťažkosti. §623 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.Riešenie sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt. Dátum zápisu do zoznamu

 

Názov subjektu

 

Príslušnosť

 

Poplatok

 

1. 2. 2016

 

Slovenská obchodná inšpekcia

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

 

 

0 €

 

1. 2. 2016

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu

 

napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu

 

 

0 €

 

1. 2. 2016

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku

 

napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom

 

 

0 €

 

8. 2. 2016

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

 

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

 

7. 4. 2016

 

Slovenská banková asociácia

 

 

a. spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb (§ 2 ods. (3) Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov); to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „spory z platobných služieb“)

 

b. spory vyplývajúce z bankových obchodov podľa § 5 písm. i) Zákona o bankách medzi bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a spotrebiteľmi (ďalej len „spory z bankových obchodov“)

 

0 €

 

1. 1. 2017

 

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

 

rieši spory s výnimkou tých, z oblastí:

- organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb

- leteckých dopravných služieb

- ochrany práv cestujúcich v námornej doprave

- internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet

- ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim obuvi v kamennej predajni

 

 

do 5 €

 

4. 4. 2017

 

Slovenská asociácia poisťovní

 

rieši spory z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní)

 

 

0 €

 

10. 8. 2021

 

 

 

Združenie na ochranu práv občana - AVES

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

ODKAZ:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov


7. Ochrana osobných údajov

Údaje zadané pri registrácii alebo pri objednávaní tovaru sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Údaje kupujúceho sa spracovávajú pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kupujúci kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj Účet. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu a tým pádom zneaktívniť konto, je nutné to oznámiť e-mailom.

Počas návštevy kupujúceho sa na serveri uchovávajú dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka, čas príchodu na stránku).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú, nesprístupňujú a  neposkytujú žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Konkrétne:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databáza osobných údajov sa chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou alebo potvrdením objednávky kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje kupujúceho je predávajúci oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.


Orgán dozoru.

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bansko Bystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 048/412 49 69, fax č. : 048/412 46 93, e-mail : bb@soi.sk


Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie Ďalšie informácie
>