0

Obchodné podmienky

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Syva s.r.o., so sídlom Železničná 29, 98401 Lučenec, IČO: 36026387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 5018/S (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: info@syva.sk

Zákaznícka linka: +421 47 43 34078

Fax: +421 47 43 34123

Poštová adresa: Syva s.r.o., so sídlom Železničná 29, 98401 Lučenec

Bankové spojenia:

TATRA BANKA,a.s. - SK5511000000002620170595

ČSOB,a.s. - SK8975000000004010971239


Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.syva.sk, s pomocou operátora na zákazníckej linke (Po – Pia: 8:30 – 17:00) alebo v našej kamennej predajni v sídle firmy.

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.syva.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

o    Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail

o    Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.syva.sk.

2. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.  V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

3. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. (Po 12 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail a obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

4. Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy je možné, len ak je tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe.

Tovar zašlite na našu adresu:

SYVA spol s.r.o.
Železničná 29
984 01  Lučenec
 
Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 7 dní prevodom na váš bankový účet.

Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:
 
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 14 pracovných dní
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov spodná bielizeň, matrace)
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

5. Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka ( v prípade výmeny kus za kus v originálnom kartóne), alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: 

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Údaje zadané pri registrácii alebo pri objednávaní tovaru sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Údaje kupujúceho sa spracovávajú pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kupujúci kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj Účet. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu a tým pádom zneaktívniť konto, je nutné to oznámiť e-mailom.

Počas návštevy kupujúceho sa na serveri uchovávajú dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka, čas príchodu na stránku).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú, nesprístupňujú a  neposkytujú žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Konkrétne:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databáza osobných údajov sa chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou alebo potvrdením objednávky kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje kupujúceho je predávajúci oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

>